Warsztaty


Poniżej znajdą Państwo szczegółowy opis warsztatów zaplanowanych w programie drugiego dnia konferencji. Zachęcamy do zapoznania się z założeniami i celami każdego z nich, a następnie dokonanie w formularzu zgłoszeniowym wyboru jednego, w którym chcieliby Państwo uczestniczyć.

Warsztat nr 1: Intergenerational city idea. Expectations, practice and future approach (workshop in English only)

The purpose of the workshop is to analyze the selected urban organism in terms of adapting its organization, space and services to its target users of all ages. Participants refer to individual areas of the city through the prism of their own experiences and observations, as well as individual expectations of the intergenerational city. Finally, a proposal is made for the intergenerational model of the city, with new or modified elements, activities and services.

Work in 6 thematic groups, about 40 participants.

Celem warsztatu jest analiza wybranego organizmu miejskiego pod kątem dostosowania jego organizacji, przestrzeni i usług pod kątem odbiorców/użytkowników w każdym wieku. Uczestnicy odniosą się do poszczególnych obszarów funkcjonowania miasta poprzez pryzmat własnych doświadczeń i obserwacji oraz indywidulanych wyobrażeń nt. idei międzypokoleniowego miasta. Na zakończenie warsztatu zostanie stworzona t propozycja modelu międzypokoleniowego miasta, z uwzględnieniem nowych bądź zmodyfikowanych elementów, działań, usług.

Tryb pracy: 6 grup tematycznych.

Docelowa liczba uczestników: 40 osób.


Warsztat nr 2: Miasto przyjazne starzeniu się wg WHO

Cykl mini-seminariów na temat obszarów, wskazanych przez Światową Organizację Zdrowia jako kluczowe dla procesów zdrowego starzenia się w przestrzeni miejskiej. Cztery główne bloki tematyczne obejmą takie zagadnienia jak:

  • idea miast przyjaznych starzeniu się oraz metodologii przyjętej przez WHO

  • usługi na rzecz osób niesamodzielnych, w szczególności seniorów

  • transport publiczny i mobilność

  • przestrzeń publiczna i bariery architektoniczne

Wykłady oparte zostaną m.in. o praktykę i rozwiązania stosowane w Gdyni.

Formuła otwarta.

Docelowa liczba uczestników: bez ograniczeń.


Warsztat nr 3: Innowacje na miarę pokoleń

Seminarium problemowo-wiedzowe Inkubatora Innowacji Społecznych. Warsztat dotyczący projektowania innowacyjnych rozwiązań (form) w zakresie międzypokoleniowej współpracy i rozwoju sieci sąsiedzkich. Ramowy plan pracy warsztatowej obejmie takie tematy jak:

  • inspiracja – prezentacje istniejących rozwiązań i przykładów projektów współpracy międzypokoleniowej (polskich i zagranicznych)

  • wspólne opracowanie person (przykładowych adresatów)

  • określenie potrzeb i problemów wybranych adresatów

  • formułowanie pomysłów na innowacyjne formy współpracy i zaangażowania (międzypokoleniowa wymiana wzajemnych korzyści)

  • proces projektowania usług/rozwiązań z uwzględnieniem testowania i prototypowania

Metody pracy: myślenie projektowe (design thinking) i projektowanie usług (service design)

Tryb pracy: 5 zespołów po 6 osób

Docelowa liczba uczestników: 30 osób.

Warsztat towarzyszy projektowi „Innowacje na ludzką miarę – wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych”. Więcej na www.innowacjespoleczne.org.pl